Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον Οργανισμό μας προκειμένου:

  • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
  • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται.
  • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Για τους παραπάνω λόγους ο Οργανισμός μας σχεδίασε, υλοποίησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 27701:2019 το οποίο στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
  • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
  • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.
Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Συστήματος στον τομέα της εργασίας του.
Η Διοίκηση δεσμεύεται πλήρως για την πιστή εφαρμογή του Συστήματος και τη παροχή των απαιτούμενων πόρων για τη συνεχή βελτίωσή του.

Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU