Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Παλλάδιου Κέντρου Αποκατάστασης. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σας και τη χρήση των ιστοσελίδων μας, και συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να αποχωρήσει από τον διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση που θα συνεχίσει να κάνει χρήση των ιστοσελίδων μας θα θεωρήσουμε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Έχουμε το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούμε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, όταν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για νομικούς, γενικούς, ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίας μας ή στη φύση ή τη διάταξη των υπηρεσιών μας και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση τους και πάλι θα θεωρήσουμε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να αποχωρήσουν από τον διαδικτυακό μας τόπο.

Με την πρόσβαση, τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Ιστότοπο μας, και με ατομική σας ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

Α) Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω των εφαρμογών μας ή του ιστοτόπου μας είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις

Β) είστε τουλάχιστον 18 ετών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.(Το Παλλάδιο Κέντρο Αποκατάστασης δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα για φυσικά πρόσωπα 18 ετών και κάτω).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβής.

Οποιαδήποτε διαφημιστική πληροφορία παρέχουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως εκ μέρους του επισκέπτη. Είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει το περιεχόμενο της πληροφορίας και να ενεργήσει με δική του βούληση, αποκλείοντας το Παλλάδιον Κέντρο Αποκατάστασης από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους χρήσης που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας ή τρίτων καθώς και σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω, υπεσυνδέσμων (hyperlinks) ή banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατανοείτε λοιπόν ότι κατά την περιήγηση σας οφείλετε να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζετε δεν περιέχουν στοιχεία όπως ιοί, ιοί τύπου worm, δούρειοι ίπποι, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Στην περίπτωση που κατά την επίσκεψη / χρήση τους, μέσω hyperlink από την ιστοσελίδα μας αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη. Εάν κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες αυτές υφίσταται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στους συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους θα γίνεται από εμάς στην σελίδα μας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας

Για τους παραπάνω λόγους, σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, των ιστοσελίδων και των εφαρμογών τρίτων που επισκέπτεστε καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων τους. Είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν κανόνες και δικαιώματα, για την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας, οι οποίοι να είναι διαφορετικοί από αυτούς της ιστοσελίδας μας που έχουν δημιουργηθεί βάσει της δικής μας πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το Παλλάδιο Κέντρο Αποκατάστασης ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Ενότητα, αφού περιορίζει την ευθύνη του Παλλάδιου Κέντρου

Αποκατάστασης προς εσάς για θέματα που μπορεί να προκύψουν βάσει της χρήσης από μέρους σας των υπηρεσιών του.

Το Παλλάδιο Κέντρο Αποκατάστασης, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του ιστότοπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του ιστότοπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Για τη διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτουμε πρωτόκολλο Secure Sοcket Layer (SSL) και σε κάθε περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς, η φύλαξη της πιστωτικής κάρτας, και των κωδικών ασφαλείας, συνιστά ευθύνη του Πελάτη.
Αν και τόσο το Παλλάδιο Κέντρο Αποκατάστασης όσο και οι συνεργάτες του καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες των server μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Μέσω της σχετικής επιλογής ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει newsletter μας με την εγγραφή του σε mailing lists. Το περιεχόμενο των newsletter αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία που προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Έχουμε το δικαίωμα της άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του. Το Παλλάδιο Κέντρο Αποκατάστασης θα διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, βάσει της ανάλογης συγκατάθεσης τους και πάντα σε συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλον τρόπο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής όπως ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4624 / 29-08-2019, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)» αλλά και της νομοθεσίας που αφορά τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. (Ν. 3418/2005)
Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Εκτός των εξαιρέσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομή του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ή/και των Υπηρεσιών γενικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση Παλλάδιου Κέντρου Αποκατάστασης

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η Εταιρία χρησιμοποιεί «cookies» δηλ λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη συμπεριφορά του χρήστη κατά την διάρκεια παραμονής του στον ιστότοπο μας. Μπορείτε να διαβάστε αναλυτικά εδώ για τα πολιτική Cookies της Εταιρίας στην ανάλογη ιστοσελίδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.)
2 ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΓΕΑΣ, ΤΚ 22100
ΤΡΙΠΟΛΗ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU