Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας Πελοποννήσου Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.», την 6η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται, στην Τρίπολη Αρκαδίας, επί της οδού 2ο χλμ Παλαιάς Επ. οδού Τρίπολης – Τεγέας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

2.- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.18) και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

4.- Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

6.- Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ

7.- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 2.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων και ταμειακών διευκολύνσεων μετόχων και με την καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού άλλως απόφαση για την άτοκη επιστροφή όλων των προσωρινών καταθέσεων και ταμειακών διευκολύνσεων στους μετόχους που τα έχουν καταβάλλει μέχρι σήμερα.

8.- Ονομαστικοποίηση μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

9.- Συζήτηση – Ενημέρωση.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, στο μέτρο που έχουν εκδοθεί σχετικοί τίτλοι, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι, η συμμετοχή θα κριθεί από τα Βιβλία της Εταιρίας και από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες.

Μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Γενική Συνέλευση από αντιπρόσωπο, οφείλει να γνωστοποιήσει αυτόν στην εταιρεία (και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο –mail), μέχρι την προτεραία της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά τον νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού 2ο χλμ Παλαιάς Επ. οδού Τρίπολης – Τεγέας, στην Τρίπολη.

Τρίπολη, 12 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU